229889.com公式规律「必杀一头」

 

097期杀一头中特公式

上期算出下期杀一头中特公式(1)-按落球顺序
083期 25 2头 -38 3头 -42 4头 -19 1头 -39 3头 -14 1头 -T46 4头 杀:2头
084期 16 1头 -10 1头 -07 0头 -18 1头 -35 3头 -11 1头 -T43 4头 杀:1头
085期 14 1头 -45 4头 -04 0头 -24 2头 -39 3头 -19 1头 -T08 0头 杀:1头
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:0头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:2头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:0头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:1头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:4头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:2头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:1头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:3头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:1头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(2)-按落球顺序
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:1头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:4头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:2头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:4头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:2头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:1头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:2头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:0头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:3头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(3)-按落球顺序
075期 44 4头 -15 1头 -01 0头 -24 2头 -02 0头 -12 1头 -T14 1头 杀:0头
076期 42 4头 -11 1头 -28 2头 -08 0头 -10 1头 -07 0头 -T29 2头 杀:1头
077期 05 0头 -31 3头 -42 4头 -20 2头 -39 3头 -03 0头 -T25 2头 杀:3头
078期 49 4头 -03 0头 -26 2头 -06 0头 -32 3头 -27 2头 -T29 2头 杀:3头
079期 32 3头 -14 1头 -12 1头 -46 4头 -38 3头 -35 3头 -T16 1头 杀:3头
080期 28 2头 -06 0头 -16 1头 -22 2头 -37 3头 -45 4头 -T13 1头 杀:3头
081期 17 1头 -02 0头 -04 0头 -11 1头 -08 0头 -31 3头 -T19 1头 杀:0头
082期 47 4头 -26 2头 -27 2头 -44 4头 -33 3头 -30 3头 -T37 3头 杀:3头
083期 25 2头 -38 3头 -42 4头 -19 1头 -39 3头 -14 1头 -T46 4头 杀:3头
084期 16 1头 -10 1头 -07 0头 -18 1头 -35 3头 -11 1头 -T43 4头 杀:3头
085期 14 1头 -45 4头 -04 0头 -24 2头 -39 3头 -19 1头 -T08 0头 杀:3头
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:1头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:4头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:1头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:2头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:1头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:1头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:3头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:2头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:1头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(4)-按落球顺序
083期 25 2头 -38 3头 -42 4头 -19 1头 -39 3头 -14 1头 -T46 4头 杀:3头
084期 16 1头 -10 1头 -07 0头 -18 1头 -35 3头 -11 1头 -T43 4头 杀:1头
085期 14 1头 -45 4头 -04 0头 -24 2头 -39 3头 -19 1头 -T08 0头 杀:4头
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:0头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:2头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:2头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:1头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:4头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:2头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:0头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:3头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:3头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(5)-按落球顺序
084期 16 1头 -10 1头 -07 0头 -18 1头 -35 3头 -11 1头 -T43 4头 杀:1头
085期 14 1头 -45 4头 -04 0头 -24 2头 -39 3头 -19 1头 -T08 0头 杀:0头
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:0头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:1头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:3头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:1头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:4头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:2头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:3头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:3头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:2头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(6)-按落球顺序
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:0头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:4头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:2头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:1头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:2头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:2头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:2头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:3头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:3头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(7)-按落球顺序
075期 44 4头 -15 1头 -01 0头 -24 2头 -02 0头 -12 1头 -T14 1头 杀:4头
076期 42 4头 -11 1头 -28 2头 -08 0头 -10 1头 -07 0头 -T29 2头 杀:1头
077期 05 0头 -31 3头 -42 4头 -20 2头 -39 3头 -03 0头 -T25 2头 杀:0头
078期 49 4头 -03 0头 -26 2头 -06 0头 -32 3头 -27 2头 -T29 2头 杀:3头
079期 32 3头 -14 1头 -12 1头 -46 4头 -38 3头 -35 3头 -T16 1头 杀:3头
080期 28 2头 -06 0头 -16 1头 -22 2头 -37 3头 -45 4头 -T13 1头 杀:3头
081期 17 1头 -02 0头 -04 0头 -11 1头 -08 0头 -31 3头 -T19 1头 杀:1头
082期 47 4头 -26 2头 -27 2头 -44 4头 -33 3头 -30 3头 -T37 3头 杀:3头
083期 25 2头 -38 3头 -42 4头 -19 1头 -39 3头 -14 1头 -T46 4头 杀:2头
084期 16 1头 -10 1头 -07 0头 -18 1头 -35 3头 -11 1头 -T43 4头 杀:3头
085期 14 1头 -45 4头 -04 0头 -24 2头 -39 3头 -19 1头 -T08 0头 杀:1头
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:1头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:2头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:0头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:2头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:4头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:1头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:1头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:2头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:1头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  
上期算出下期杀一头中特公式(8)-按落球顺序
083期 25 2头 -38 3头 -42 4头 -19 1头 -39 3头 -14 1头 -T46 4头 杀:3头
084期 16 1头 -10 1头 -07 0头 -18 1头 -35 3头 -11 1头 -T43 4头 杀:1头
085期 14 1头 -45 4头 -04 0头 -24 2头 -39 3头 -19 1头 -T08 0头 杀:3头
086期 03 0头 -22 2头 -44 4头 -19 1头 -16 1头 -41 4头 -T29 2头 杀:0头
087期 21 2头 -20 2头 -13 1头 -43 4头 -49 4头 -18 1头 -T30 3头 杀:4头
088期 24 2头 -28 2头 -43 4头 -27 2头 -23 2头 -37 3头 -T16 1头 杀:2头
089期 06 0头 -21 2头 -37 3头 -22 2头 -15 1头 -05 0头 -T36 3头 杀:1头
090期 19 1头 -30 3头 -08 0头 -44 4头 -25 2头 -09 0头 -T37 3头 杀:1头
091期 48 4头 -49 4头 -44 4头 -22 2头 -15 1头 -42 4头 -T06 0头 杀:1头
092期 29 2头 -14 1头 -30 3头 -16 1头 -10 1头 -43 4头 -T11 1头 杀:2头
093期 13 1头 -02 0头 -38 3头 -23 2头 -35 3头 -46 4头 -T17 1头 杀:3头
094期 32 3头 -44 4头 -04 0头 -09 0头 -26 2头 -20 2头 -T11 1头 杀:3头
095期 12 1头 -32 3头 -23 2头 -35 3头 -16 1头 -15 1头 -T02 0头 杀:1头
096期 06 0头 -42 4头 -01 0头 -05 0头 -04 0头 -43 4头 -T08 0头 杀:0头
097期 杀一头中特:杀:0头  

注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负!
 

【金光佛论坛】易记域名:www.229889.com